Menu

IRAGARKIA 2016ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ematea.

Udalbatzak, 2016ko ekainaren 2ko aparteko bilkuran, hasierako onarpena ematea erabaki zuen erakunde honen 2016ko aurrekontu orokorrari, halaber, lanpostuen zerrendari eta plantila organikoari. Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 3/2004 Foru Arauak 15. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, aipatutako espediente hori hamabost egun baliodunez izango da jendaurrean iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengoko egunetik aurrera. Epe … Read more

ANUNCIO Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

Aprobacion inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016. El Ayuntamiento Pleno, en Sesion Extraordinaria celebrada el dia 2 de junio de 2016, acordö la aprobaciön inicial de Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2016, junto a Ia relaci6n de puestos de trabajo y Ia plantilla orgänica. De conformidad con 10 … Read more